ثبت مشاور

دانلود سريال سرگیجه قسمت یکم تا آخر

تاریخ : 1402.12.03
نظرات : 0

گيم کينگ : سريال ايراني و پر مخاطب سرگیجه ، قسمت اول تا قسمت آخر با هدف کسب حداکثري رضايت بينندگان ، تهيه و توليد شده است . در اين سريال ، بازيگران مطرح کشور حضور دارند . قسمت اول تا قسمت آخر سريال سرگیجه را به سهولت و با چند کليک ، دانلود نماييد و از تماشاي سريال سرگیجه قسمت اول تا قسمت آخر لذت ببريد .

سریال سرگیجه dizziness با کارگردانی بهرنگ توفیقی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام اجتماعی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

سال انتشار :  1401 / موضوع :  درام اجتماعی / مدت زمان :  50/ رده سنی :  بزرگسال  

قسمت اول تا آخر سريال سرگیجه 

 

قسمت اول 1 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت اول سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت دوم 2 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت سوم 3 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سوم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت چهارم 4 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت چهارم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت پنجم 5 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پنجم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت ششم 6 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت ششم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت هفتم 7 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هفتم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت هشتم 8 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هشتم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت نهم 9 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت نهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت دهم 10 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت دهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت يازدهم 11 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت یازدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت دوازدهم 12 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت دوازدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت سيزدهم 13 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت سیزدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت چهاردهم 14 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت چهاردهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت پانزدهم 15 سریال سرگیجه dizziness دانلود سریال سرگیجه قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت پانزدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت شانزدهم 16 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت شانزدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت هفدهم 17 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت هفدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت هجدهم 18 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت هیجدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت نوزدهم 19 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت نوزدهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيستم 20 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیستم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و یکم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و دوم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و سوم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و چهارم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و پنجم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و ششم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و هفتم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت بیست و هشتم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

دانلود قسمت بیست و نهم سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

قسمت سی 30 سریال سرگیجه dizziness - دانلود سریال سرگیجه قسمت سی با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

دانلود قسمت سی سرگیجه با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های سریال سرگیجه

 

 

سایر قسمتهای سرگیجه  

 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23 و 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30  

خلاصه سریال سرگیجه dizziness

در خلاصه داستان «سرگیجه» آمده است :« پیمان بعد از یک سوءتفاهم خانوادگی با کامران درگیر می شود. گمان ها به این سمت می رود که پیمان کامران را کشته. ماجرایی که شاید به قیمت زندگی پیمان تمام شود.»

بازیگران مجموعه سرگیجه dizziness 

«سرگیجه» از جمله سریال‌های پر بازیگر شبکه خانگی است که ستاره‌های صاحب‌نامی چون حامد بهداد، رعنا آزادی‌ور، هومن سیدی، شبنم مقدمی، هادی حجازی فر، مهراوه شریفی نیا، پیام دهکردی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. علی عمرانی، مریم شیرازی، فرید سجادی حسینی، ژرژ هاشم‌زاده و… دیگر نقش‌های اصلی این سریال را برعهده دارند. همچنین در سریال «سرگیجه» دو چهره تازه به نام‌های میلاد معیری و شایسته سجادی معرفی شده‌اند.

 

سریال سرگیجه چند قسمته و سریال سرگیجه چه روزهایی پخش میشه ؟

تعداد قسمت های سریال سرگیجه dizziness ، توسط بهرنگ توفیقی ، بیست و پنج تا سی قسمت اعلام شده است . سریال سرگیجه dizziness در روزهای دوشنبه ساعت 8 شب که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال سرگیجه را میتوانید از سایت اختصاصی سریال سرگیجه پیگیری نمایید .

حواشی سریال سرگیجه dizziness

سریال «سرگیجه» با سرمایه‌گذاری سید علیرضا مرعشی و هومن هاتفی‌پور به تهیه‌کنندگی مهدی بدرلو تهیه و تولید شده است.

 

سرگیجه قسمت اول , سرگیجه قسمت 2 , دانلود سرگیجه قسمت سوم , دانلود رایگان سرگیجه قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم سرگیجه , قسمت ششم سرگیجه , قسمت 7 سرگیجه , دانلود رایگان قسمت هشتم سرگیجه , سریال سرگیجه قسمت نهم , قسمت دهم سریال سرگیجه , لینک قسمت یازدهم سرگیجه , دانلود سریال سرگیجه قسمت دوازدهم , سرگیجه سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم سرگیجه , دانلود حلال قسمت پانزدهم سرگیجه , دانلود مجانی قسمت شانزدهم سرگیجه , خرید قسمت هفدهم سرگیجه , زمان پخش قسمت هجدهم سرگیجه , سایت رایگان سرگیجه قسمت نوزدهم , سرگیجه 20 ,دانلود سریال سرگیجه , دانلود سرگیجه 21 , داستان سریال سرگیجه , قسمت بیست و دو سرگیجه , سریال سرگیجه چند قسمته , سرگیجه قسمت 23 , سریال سرگیجه چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود سرگیجه 24 , سریال سرگیجه چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 سرگیجه , لینک سرگیجه بیست و شش , قسمت 27 سرگیجه , قسمت بیست و هشتم سرگیجه رایگان , سرگیجه 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 سرگیجه  

کلمات مرتبط سرگیجه dizziness

دانلود سریال سرگیجه - تاریخ پخش سریال سرگیجه - بازیگران سریال سرگیجه - زمان پخش سریال سرگیجه - معرفی سریال سرگیجه - سریال سرگیجه - تیزر سریال سرگیجه - اسامی بازیگران سریال سرگیجه - لوکیشن سریال سرگیجه - سریال سرگیجه قسمت اول - سریال سرگیجه بازیگران - سریال خانگی سرگیجه - عوامل سریال سرگیجه - دانلود سریال سرگیجه حلال - دانلود سریال سرگیجه قسمت 1 اول - دانلود سریال سرگیجه قسمت اول 1 - دانلود قسمت اول سریال سرگیجه - خلاصه داستان سرگیجه - آخرین اخبار سریال سرگیجه - فیلم سرگیجه - دانلود رایگان سریال سرگیجه - دانلود مجانی سریال سرگیجه - سریال سرگیجه در چه روزهایی پخش می شود - کارگردان سریال سرگیجه - کارگردان سریال سرگیجه چه کسی است - معرفی سریال سرگیجه با خلاصه داستان و اسامی بازیگران - دانلود سریال سرگیجه تمام قسمتها کامل - آشنایی با سریال سرگیجه - تماشای آنلاین سریال سرگیجه - آهنگ تیتراژ سریال سرگیجه - دانلود سریال ایرانی سرگیجه با کیفیت عالی - 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا